Fjärilslarver

Fjärilslarver


Det finns många olika slags fjärilslarver som kan angripa växter och göra stor skada. Kålväxter angrips till exempel av ett antal olika arter av fjärilslarver. Häggen kan på våren angripas av häggspinnmal som helt kan kaläta trädet och spinner in det i sina spinntrådar. För att lyckas bekämpa dessa behöver man vara ute i god tid innan de har hunnit spinna in sig i sin skyddande väv.


CAPSANEM Nematoder, Steinernema carpocapsae WeiserNematoderna söker aktivt efter larver så länge det finns en vattenfilm på plantorna. Vid behandling av ovanjordiska delar krävs därför god täckning så att nematoderna kan nå fram till bytesdjuret innan sprutvätskan hinner torka in. Höga vätskemängder är därför en fördel. Nematoderna tränger in i larven genom naturliga kroppsöppningar eller genom att tränga direkt igenom larvens hud. Inuti sitt byte avger nematoderna bakterier som dödar larven.Dipel DF Innehåller Bacillus thuringiensisDiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de
ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas magtarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt. Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex. kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.


TUREX Bakterier, Bacillus thuringiensis Berliner var kurstaki/aizawa

Yrkesodling

HobbyodlingEtt mycket effektivt medel mot fjärilslarver är Turex. Det innehåller bakterier som är giftiga för larverna. Man blandar ut medlet i vatten och sprutar det på växterna. När larverna äter besprutade blad så förgiftas de och dör. Behandlingen kan behöva upprepas då medlet bryts ner av solljuset. Av samma anledning bör man behandla plantorna på kvällen eller vid mulet väder. Turex har endast effekt på fjärilslarver. Det kan vara lätt att förväxla fjärilslarver med larver av vissa steklar, t.ex. krusbärsbladstekeln. Ett sätt att avgöra om det är fjärilslarver man har på sina växter är att räkna deras fötter. Framme vid huvudet har både fjärilar och steklar tre par fötter. På den bakre delen av kroppen har fjärilslarverna upp till fem par fötter (den bakersta änden medräknad). Om larven på den bakre delen av kroppen har sex par fötter eller fler så är det en stekellarv och Turex har ingen effekt.
Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se